Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (Β' Κύκλος)

Ενισχύονται:

 • Συλλογικά σχήματα,
 • Οργανώσεις Παραγωγών 
 • Σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία
  • Απόκτηση ακινήτων
  • Αγορά γης
  • Αγορά οχημάτων
  • Εγκατάσταση ΑΠΕ
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MμE.
  • Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
  • Εισαγωγή Καινοτομίας για ΜμΕ
  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Κριτήρια επιλεξιμότητας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Νόμιμη σύσταση δικαιούχου 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Πράσινη μετάβαση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4:  Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Βιωσιμότητα της επένδυσης 

Μητρώο Αιτήσεων