05. Γενετική βελτίωση ζώων (Α' Κύκλος)

Ενισχύονται:

Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις κ.α

Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα

Οργανισμός ερευνών και διάδοσης γνώσεων

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
 • Μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων
 • Δαπάνες προσωπικού,  εφοδίων, υλικών, οργάνων
 • Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας
 • Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων
 • Δαπάνες Συμβουλευτικής
 • Συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα πρόταση
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Σύμπραξη φορέων
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3:  Επίτευξη των στόχων του ΤΑΑ
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Ανάπτυξη ισχυρών συνεργιών

Μητρώο Αιτήσεων