02. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Tομέα (Α' Κύκλος)

Ενισχύονται:

 • Συλλογικά σχήματα,
 • Οργανώσεις Παραγωγών 
 • Σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία και Καθετοποίηση
  • Αγορά – εκσχυγχρονισμός ακινήτων
  • Αγορά οχημάτων
  • Εγκατάσταση ΑΠΕ
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MμE.
  • Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
  • Εισαγωγή Καινοτομίας για ΜμΕ
  • Επαγγελματική Κατάρτιση
  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
  • Προώθηση Γεωργικών Προϊόντων

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Νόμιμη σύσταση δικαιούχου 
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Πράσινη μετάβαση
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Βιωσιμότητα της επένδυσης 

 

Νομικά Πρόσωπα 74

€ 58.384.622

Συλλογικά Σχήματα 163

€ 88.034.476

Μητρώο Αιτήσεων