06. Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών (Α' Κύκλος)

8 Δράσεις

01 Αύξηση-εκσυγχρονισμός της παραγωγής

02 ντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, και αύξηση ενεργειακής απόδοσης

03 Μείωση του κόστους παραγωγής

04 Ενίσχυση της διαφοροποίησης του τελικού προϊόντος

05 Ενίσχυση της προώθησης

06 Έρευνα και καινοτομία

07 Μεταφορά τεχνογνωσίας

08 Τράπεζα γενετικού υλικού για απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη ψαριών γλυκού νερού

Ενισχύονται:

 • Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών
 • Συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Εξοπλισμό – Καινοτομικές εφαρμογές-  Νέες τεχνολογίες
 • Παραγωγικές επενδύσεις
 • Διαχείριση αποβλήτων και δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος
 • Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Προώθηση νέων προϊόντων – Μέτρα σχετικά με την εμπορία
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας – Έρευνα και ανάπτυξη
 • Τράπεζα γενετικού υλικού
 • Δαπάνες Συμβουλευτικής

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα πρότασης
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Σύμπραξη φορέων
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Προστασία του περιβάλλοντος
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Επένδυση στην καινοτομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Βιωσιμότητα της επένδυσης

Μητρώο Αιτήσεων