Ψηφιακές Υπηρεσίες

 

Αίτηση Ενίσχυσης στις Δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση ενίσχυσης και φάκελο υποψηφιότητάς για τις παρακάτω έξι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε Πρόσκληση.

  • Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων: Από τις 15/06/2022, ώρα 12:00μμ έως στις 15/8/2022, ώρα 12:00μμ.
  • Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα: Από τις 15/09/2022, ώρα 12:00μμ εώς στις 30/9/2022, ώρα 12:00μμ.
  • Πράσινος Αγροτουρισμός: Από τις 19/07/2022, ώρα 12:00μμ εώς στις 30/9/2022, ώρα 12:00μμ.
  • Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών: Από τις 31/10/2022, ώρα 12:00μμ, έως στις 22/01/2023, ώρα 12:00μμ.            
  • Γενετική Βελτίωση Ζώων: Από τις 20/12/2022, ώρα 12:00μμ έως 20/01/2023, ώρα 12:00 μμ.
  • Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών: Από τις 30/11/2022, ώρα 12:00 μμ έως 20/01/2023, ώρα 12:00 μμ.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

 

Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Δημόσιας Ενίσχυσης για ενταγμένα έργα στις δράσεις Αγροδιατροφής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την χορήγηση προκαταβολής σε ποσοστό 100% της Δημόσιας Ενίσχυσης για ενταγμένα έργα στις δράσεις Αγροδιατροφής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής διάρκειας αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου με λήξη 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης.

Οι εγγυητικές επιστολές υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτές μετά από έλεγχο εγκυρότητας. Στην περίπτωση λήξης της εγγυητικής επιστολής κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, έχετε την υποχρέωση να την αντικαταστήσετε αμέσως με άλλη ώστε να ικανοποιείται εκ νέου η ανωτέρω απαίτηση, με ποσό ανάλογο της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης. Για την επικείμενη λήξη της εγγυητικής επιστολής ενημερώνεστε τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της. Η εγγυητική επιστολή απομειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό της με την καταβληθείσα ενίσχυση και επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό της.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

 

Υποβολή δικαιολογητικών ένταξης (Παράρτημα Ι_2) στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που έχετε  λάβει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορείτε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά ένταξης του Παραρτήματος Ι_2, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί.
Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

ΥΠ.Α.Α.Τ.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Α.Α

imageΚατεβάστε τον Οδηγό

Μητρώο Αιτήσεων