04. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών (Α' Κύκλος)

Ενισχύονται:

 • ΜμΕ
 • Συλλογικά Σχήματα
 • Οργανώσεις Παραγωγών
 • Συνεταιρισμοί
 • Προϊόντα με εξαγωγικό χαρακτήρα
 • Κάλυψη εμπορικών κενών
 • Επιλογή ποικιλιών προσαρμοσμένων στην κλιματική αλλαγή και ανθεκτικών ασθένειες

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Νόμιμη σύσταση δικαιούχου 
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Επιλεξιμότητα επένδυσης

Μητρώο Αιτήσεων