03. Πράσινος Αγρο-τουρισμός (Α' Κύκλος)

Βιωματικός αγροτουρισμός

η δραστηριότητα ενσωματώνει και ενισχύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου

Διασύνδεση

της ενισχυόμενης τουριστικής δραστηριότητας με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς κλπ

Προώθησης της τοπικής γαστρονομίας

θεματικά εργαστήρια τοπικής γαστρονομίας, σύνδεση της αγροδιατροφής με τις γαστρονομικές συνήθειες της περιοχής, κοινές δράσεις με τοπικές επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης κλπ

Προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς

μέσα από αγροτικές δραστηριότητες συμμετοχή σε παραγωγικές και μεταποιητικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, γιορτές οίνου, φεστιβάλ γευσιγνωσίας κλπ

Ενισχύονται:

 • Κατασκευή – εκσυγχρονισμός ακινήτων
 • Αγορά οχημάτων
 • Αγορά Εξοπλισμού
 • Μνημόνια για δράσεις Βιωματικού Τουρισμού
 • Συμβόλαια για την προμήθεια Α’ Υλών προϊόντων αγροδιατροφής
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MμE.
 • Συμμετοχή MμE σε εμπορικές εκθέσεις
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Νόμιμη σύσταση δικαιούχου 
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Πράσινη μετάβαση
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Βιωσιμότητα της επένδυσης 

Μητρώο Αιτήσεων