Συχνές Ερωτήσεις

Ρίξτε μια ματιά στη λίστα με τις πιο δημοφιλείς Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις:

Υποέργο Γενετική Βελτίωση Ζώων

1. Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις

Δεν είναι υποχρεωτική η σύσταση συνεργατικού σχήματος με νομική υπόσταση. Η συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς θα ορίζεται με ένα συμφωνητικό (π.χ. όπως αυτό του Μέτρου 16 κ.ά.). Στην οικονομοτεχνική μελέτη αλλά και στο συμφωνητικό συνεργασίας θα περιγράφονται οι δαπάνες που θα αφορούν τον κάθε συνεργάτη με αναφορά στο άρθρο του Καν. 702/2014 που θα γίνει χρήση. Ο κάθε συνεργάτης αναλόγως των δαπανών που θα πραγματοποιήσει, θα πρέπει να έχει το αποδεκτό μέγεθος, ανά άρθρο του Καν. 702/2014.

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της πρόσκλησης, στα πλαίσια του υποέργου έχετε τη δυνατότητα να συνεργαστείτε με σφαγεία εφόσον έχουν το αποδεκτό μέγεθος, αναλόγως των δαπανών που θα πραγματοποιήσουν, δηλ. εάν πραγματοποιήσουν δαπάνες των άρθρων 21, 24 και 27, θα πρέπει οπωσδήποτε να ανήκουν στις ΜμΕ.

Η πρόσκληση δεν προβλέπει και δεν περιορίζει τις νομικές οντότητες, για την συμμετοχή τους, με βάση επιλέξιμους ΚΑΔ.

Η αίτηση υποβάλλεται από έναν δικαιούχο, ο οποίος αναλαμβάνει να υποβάλει τα ζητούμενα από την Πρόσκληση έγγραφα και είναι υπεύθυνος για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής για όλο τον αιτούμενο προϋπολογισμό. Η συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς θα ορίζεται με ένα συμφωνητικό (π.χ. όπως αυτό του Μέτρου 16 κ.ά.).  Στην οικονομοτεχνική μελέτη αλλά και στο συμφωνητικό συνεργασίας θα περιγράφονται οι δαπάνες που θα αφορούν τον κάθε συνεργάτη με αναφορά στο άρθρο του Καν. 702/2014 που θα γίνει χρήση. Ο κάθε συνεργάτης αναλόγως των δαπανών που θα πραγματοποιήσει, θα πρέπει να έχει το αποδεκτό μέγεθος, ανά άρθρο του Καν. 702/2014.

Οι φορείς που συμπράττουν δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλουν αίτηση με τη μορφή μιας κοινοπραξίας ή μιας ένωσης νομικών προσώπων (πχ μιας ΑΕΣ). Ο συνεταιρισμός που θα αναλάβει συντονιστής του έργου μπορεί να καταθέσει την αίτηση και τα ποσά να κατανεμηθούν στη συνέχεια από αυτόν τον συνεταιρισμό στα υπόλοιπα μέλη της συνεργασίας στο πλαίσιο του συμφωνητικού συνεργασίας που θα υπάρχει μεταξύ τους.

Δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση της δράσης 10.2.1 με το υποέργο 2 ως κριτήριο αποκλεισμού ή επιλεξιμότητας. Ωστόσο, η Πρόσκληση ορίζει ότι προκειμένου μια αίτηση ενίσχυσης να είναι επιλέξιμη δεν θα πρέπει να έχει υποβληθεί ή να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες με αυτές που ενισχύονται στο παρόν Υποέργο, για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης.

2. Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι αμοιβές μελών της ομάδας έργου, όπως π.χ. νέοι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και οι αμοιβές ζωοκόμου δεν είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του άρθρου 27, του Καν. 702/2014. Οι αμοιβές π.χ. νέων ερευνητών και υποψήφιων διδακτόρων είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του άρθρου 31, του Καν. 702/2014.

Το υποέργο δεν προβλέπει την κάλυψη τυχόν αμοιβής των συμμετεχόντων στις δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης. Οι εκπαιδευτές δεν πληρώνονται απευθείας αλλά μέσω του φορέα μεταφοράς γνώσεων. Το «κόστος παροχής υπηρεσιών αντικατάστασης κατά την απουσία των συμμετεχόντων» αφορά τις δαπάνες που προκύπτουν για την αντικατάσταση ενός συμμετέχοντα, κατά τη διάρκεια της απουσίας του λόγω ασθένειας, συμπεριλαμβανόμενης της ασθένειας του παιδιού του, διακοπών, άδειας μητρότητας και γονικής άδειας ή σε περίπτωση θανάτου.

Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3.7, της παραγράφου 3, αυτή η κατηγορία των δαπανών δεν συγκαταλέγεται στις επιλέξιμες. Επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες είναι όσες αναφέρονται στην ως άνω υποπαράγραφο.

Σύμφωνα με το σημείο ββ), της υποπερίπτωσης ε), της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου 3.7, της παραγράφου 3, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Σύμφωνα με το σημείο εε), της υποπερίπτωσης ε), της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου 3.7, της παραγράφου 3, οι δαπάνες εργαστηριακών αναλωσίμων που αφορούν άμεσα το υποέργο είναι επιλέξιμες.

Η δαπάνη του συμβούλου για την υποβολή της πρότασης και την παρακολούθηση του ερευνητικού έργου, δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες.

3. Χρηματοδότηση Επενδυτικού Σχεδίου

Το ανώτατο ποσοστό της έντασης ενίσχυσης που έχει καταχωρηθεί στο ΤΑΑ για την παρούσα πρόσκληση έχει οριστεί σε 80%, για το σύνολο των φορέων που συμμετέχουν σε αυτήν. Το ανωτέρω όριο δεν επιτρέπεται να καταστρατηγηθεί με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.

Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4.1 της παραγράφου 4, το όριο των 2.000.000 ευρώ αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.

Η δαπάνη «τακτικές αποδοχές του υφιστάμενου ακαδημαϊκού ερευνητικού προσωπικού», δεν αποτελεί τρόπο τεκμηρίωσης της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής. Οι αποδεκτοί τρόποι τεκμηρίωσης της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής παρουσιάζονται στο Παράρτημα I.

4. Παραρτήματα

Σύμφωνα με το παράρτημα Ι_1, κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης απαιτείται η προσκόμιση του προσχεδίου συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων. Τα δικαιολογητικά ένταξης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι_2, για την απόδειξη της νομικής μορφής των συνεργαζόμενων φορέων και τη φερεγγυότητά τους, υποβάλλονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης.

Δεν προβλέπεται να χορηγηθεί πρότυπο συμφωνητικό συνεργασίας των φορέων.

Η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ και η Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ του Παραρτήματος V υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο που θα υποβάλει την αίτηση αλλά και από κάθε έναν από τους συμμετέχοντες φορείς της συνεργασίας.

5. Διάφορα

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 της πρόσκλησης δεν προβλέπεται η υποβολή φυσικού φακέλου.

Ο υποψήφιος θα πρέπει είτε να εκδώσει ψηφιακή υπογραφή είτε να προβεί σε πιστοποίηση γνησιότητας του εγγράφου μέσω του gov.gr

Θα περιγράφονται αναλυτικά ανά είδος και κόστος στην οικονομοτεχνική μελέτη η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από συμπληρωμένο πίνακα ανάλυσης επενδυτικών δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης θα αναλύεται βάσει της παραγράφου 3.7.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 31η Μαΐου 2025, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης έγκρισης ενίσχυσης.

Μητρώο Αιτήσεων